Duurzaamheid Balans van Brabant 2018

08-03-2019 6768 keer bekeken 0 reacties

Aan de vooravond van de provinciale verkiezingen 2019, presenteren wij met trots de vijfde editie van de Duurzaamheidbalans van Brabant. In de Duurzaamheidbalans 2018 brengen we vanuit een lange termijn perspectief in kaart of Brabant nog op koers ligt op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Het volledige rapport is hier te downloaden

Wanneer we de balans opmaken kan vastgesteld worden dat alle drie de kapitalen gegroeid zijn. Het ecologisch kapitaal het sterkst, het economisch kapitaal het minst. Voorraden die opvallen door hun goede score zijn kennis (belangrijk voor een provincie die een top kennis- en innovatieregio wil zijn), de woonomgeving (belangrijk voor de eigen inwoners, maar ook voor degenen die zich in Brabant willen vestigen) en in iets mindere mate de economische structuur. Ondanks hun verbeterde resultaten zijn de voorraden bodem en energie de voorraden met de laagste scores.

In het ecologisch kapitaal zien we vrijwel over de volle breedte verbeteringen met uitzondering van de voorraad grondwater. Daarmee is overigens niet gezegd dat de scores in het ecologisch kapitaal overal goed zijn. Dat geldt zeker niet voor de voorraden bodem (in alle edities van de duurzaamheidbalans lage scores) en energie (waar de energietransitie nog op stoom moet komen). Maar ook niet voor de gewenste reductie van de CO2 emissies. De geconstateerde verbeteringen van de voorraad natuur worden niet veroorzaakt door een verbetering van de natuurkwaliteit (want die is in de tijd over vrijwel de gehele linie alleen maar verslechterd) maar door de aanleg van nieuwe natuur.

Dat het economisch kapitaal het minst gegroeid is, komt niet doordat de economische prestaties niet goed zouden zijn. Het Bruto Regionaal Product is immers sterk gegroeid, de werkloosheid is fors gedaald (resulterend in sterk verbeterde scores voor de voorraden economische structuur en arbeid), maar komt doordat de voorraad kapitaalgoederen niet is meegegroeid zoals uit het spinnenwebdiagram blijkt. De negatieve ontwikkeling van deze voorraad wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat bedrijven grote problemen ervaren in hun personeelsvoorziening.

De voorraden ruimtelijke vestigingsvoorwaarden en infrastructuur en bereikbaarheid laten geen groei zien. De laatste door een forse toename van het vervoer over de weg en een deels daarmee gepaard gaande forse stijging van de filedruk. De voorraad kennis, die al een goede score had, en die een belangrijke rol speelt in de profilering van Brabant als top kennis- en innovatie regio, is verder verbeterd.

In het sociaal-cultureel kapitaal zien we sterk verbeterde scores voor veiligheid en onderwijs (vooral door de fors gedaalde jeugdwerkloosheid), maar zien we ook dat de voorraad economische participatie sterk gedaald is. De aangetrokken economie en de daarmee gepaard gaande sterke daling van de werkloosheid vertaalt zich niet in een verbeterde economische participatie.

De ruimtelijke analyse van de resultaten van de duurzaamheidbalans maakt inzichtelijk dat de Brabantse steden in vele opzichten de contramal zijn van het platteland. Daarbij moeten we ons realiseren dat het platteland ook geen homogene categorie is, maar dat er grote verschillen zijn tussen het platteland/de kleine gemeente dicht in de buurt van de stad en meer perifeer gelegen kleine gemeenten. De positie van de middelgrote steden vraagt daarin om speciale aandacht: niet de voordelen van het platteland (in sociaal en ecologisch opzicht), maar ook niet echt de voordelen van de stad in economisch opzicht, maar wel vergelijkbare sociale problemen.

De beknopte achterstandsanalyse bevestigt dit beeld. Ze laat zien dat de middelgrote en grote steden plekken zijn waar vergelijkenderwijs veel sociale achterstanden samenkomen. Maar ze wijst ook op de noodzaak om preciezer te kijken binnen de steden en oog te hebben voor de processen van segregatie en gentrificatie. We moeten met andere woorden niet alleen oog hebben voor de processen van ongelijke ontwikkeling tussen gemeenten maar ook binnen gemeenten, tussen wijken en buurten. Er is behoefte aan een krachtige stedelijke sociale agenda.

We hopen dat de Duurzaamheidbalans 2018 haar rol wederom zal vervullen: bieden van inzicht in de Staat van Brabant vanuit een breed integraal duurzaamheidsperspectief én een bijdrage te leveren aan een geïnformeerd debat over de toekomst van Brabant.

Het volledige rapport is hier te downloaden

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
Cookie-instellingen